Offentlige innkjøp

Offentlige utbyggere (staten, fylkeskommunene og kommunene) kan bidra til utvikling av byggenæringen ved å stille krav til anskaffelsen (byggene). Det kan være krav til miljø og bærekraft, industrielt byggeri eller ved å be om spesifikk innovasjon.

Det offentlige kan ta en mer aktiv rolle i innovasjon og leverandør- og næringsutvikling.

Ved for eksempel å stille klarere krav til industrielle byggeprosesser, legges forholdene til rette for utvikling av nye, innovative produkter, løsninger og konsepter i etablerte bedrifter. Det kan og gi grobunn for nye bedriftsetableringer.

En nyttig inngang til innkjøps- og byggeprosess kan være forhåndskonferanser med aktuelle leverandører, enten de er arkitekter, ingeniører, konsulenter eller entreprenører, hvor ønsker og krav kan presenteres. På denne måten kan innkjøper både få nyttige tilbakemeldinger, samtidig som aktuelle tilbydere kan få bedre tid til å forberede seg på å komme med gode anbud.

Innovative annskaffelser

Næringslivets Handelsorganisasjon (NHO) og Kommunenes Sentralfobund (KS) har et nasjonalt leverandørutviklingsprogram. Her er det utviklet metoder og rutiner for hvordan offentlige innkjøp kan brukes best mulig.

www.leverandorutvikling.no