Trefasader

Alle trebygg må ikke ha trekledning. Byggets kulturelle rolle, dets funksjon og omgivelsene spiller inn når fasademateriale skal velges. Likevel vil et trekledd trebygg få en tydelig identitet gjennom en enhetlig ytre og indre materialkarakter.

Fasadekledninger i umalt tre har fått stor utbredelse i Norge. Tre er en fornybar ressurs, og som kledningsmateriale kan det være vedlikeholdsfritt med lang levetid hvis det anvendes på riktig måte. En umalt trefasade vil endre seg over tid. Den vil fortelle en historie om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står.

Fargeendringene vil påvirkes av materialvalg, kledningstype, lokalklima og detaljløsninger.

Dette krever en ny innstilling og nye kunnskaper hos arkitekter, urbyggere og entreprenører, og hos brukerne av trebygningene.

Husabøbryggen i Stavanger.jpg

Husabøbryggen i Stavanger

På Hundvåg i Stavanger kommune er 24 boenheter med passivhusstandard ferdigstilt. Bygget er oppført som en kompakt bygningskropp med utstrakt bruk av massivtre og utendørs trekledning.

StudentÜrn_Inngang 1_b.jpg

Moholt 50/50

Dette er et rent massivtrebygg, og det finnes mange gode bilder fra byggefasen

Som del av det tverrfaglige forskningsprosjektet Wood Be Better har Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo utarbeidet rapporten "Fargeendringer i umalte trefasader - Eksempler og erfaringer". I rapporten gjennomgås både materialvalg, klimapåvirkning og detaljering.